Spire.Barcode for Java 3.9.3 支持设置条码顶部文本的排列方式

sales@e-iceblue.com    |    028-81705109    |    2790765778    |    微信扫一扫    |    EN-US   |    论坛

Spire.Barcode for Java 3.9.3 支持设置条码顶部文本的排列方式

Spire.Barcode for Java 3.9.3现已发布。该版本支持设置条码顶部文本的排列方式,同时也支持在条形码底部添加自定义文本。除此之外,一些在扫描条形码和QR码时出现的问题也得以成功解决。详情请查阅以下内容。

新功能:

问题修复:


获取Spire.Barcode for Java 3.9.3请点击:

https://www.e-iceblue.cn/Downloads/Spire-Barcode-JAVA.html